Hemels Lekker, gevestigd aan de Kerkstraat 3, 6822 DL Arnhem, is zich er van bewust dat het bij de verzorging van diensten voor haar gasten onvermijdelijk is om persoonsgegevens te verwerken.

Wij vinden het belangrijk dat we dit transparant, zorgvuldig en veilig te doen. Hoe we dit doen kun je lezen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hemelslekker.nl
Kerkstraat 3
6811 DL Arnhem

Tom Verkuijl is binnen Hemels Lekker B.V. verantwoordelijk voor privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Hij is te bereiken via tom@hemelslekker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hemels Lekker B.V., verder te noemen Hemels Lekker, is de verwerkingsverantwoordelijke voor Hemels Lekker. Hemels Lekker verwerkt uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze online reserveringsmodule en bij vragen en reserveringen via e-mail en via de telefoon. Wij maken gebruik van Facebook en Instagram, voor het delen van nieuws en informatie, maar via deze social media platforms worden geen persoonsgegevens verwerkt of statistieken verzameld. Hemels Lekker verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De categorieën persoonsgegevens die we verwerken zijn: Naam, telefoonnummer, adres, e-mail adres en eventuele informatie over diëten, allergieën of andere relevante informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hemels Lekker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • we registreren en analyseren het zoekgedrag en paginabezoeken op onze website om je daarmee een zo persoonlijk mogelijke ervaring te kunnen bieden op het gebied onze website middels het aanbod van informatie, producten en diensten optimaal af te stemmen op jouw voorkeuren.

  • we leggen contactgegevens vast ten behoeve van reserveringen, offertes, vragen, informatieverzoeken en dergelijke

  • we leggen persoonsgegevens vast bij betalingen via pinpas of creditcard en als de rekening van uw lunch of diner wordt nagestuurd.

 

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op toestemming dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hemels Lekker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens werden verzameld. Financiële informatie en informatie over betalingen worden op basis van een wettelijke verplichting 7 jaar bewaard. De informatie van onze website, reserveringsmodule en e-mail worden na één jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hemels Lekker verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan andere partijen anders dan wanneer dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Informatie over zoekgedrag op onze website wordt geanalyseerd met Google Analytics. Deze statistieken zijn ook altijd zichtbaar en toegankelijk voor Google. In de privacyverklaring van Google.com kun je lezen wat zij met deze informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt conform de wet het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of verwijdering of heb je andere vragen/opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tom@hemelslekker.nl

Klachten

Hemels Lekker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hemels Lekker neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tom@hemelslekker.nl.

Patroon.png

Privacyverklaring